Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa  zasady zamówień składanych drogą elektroniczną.
Sprzedaż jest prowadzona przez:
Jerzy Sznerski, Stimbergstr. 209, D-45739 Oer-Erkenschwick, Niemcy.
Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowana zamówieniem produktów AnLen®, składając zamówienie w sklepie internetowym Jerzy Sznerski staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2 Produkty

Drogą elektroniczną prowadzona jest sprzedaż aktywatorów spalania paliw stałych AnLen® zwanych w dalszej części regulaminu razem „Produktami”.

§3 Składanie zamówień

Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie i wysłanie zamówienia na adres e-mail: kontakt@anlen.pl. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta i stwierdzenia zaksięgowania wpłaty za produkt. Klient i sprzedający związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

Płatność za zamówiony towar należy kierować na konto bankowe:
Numer Konta (IBAN): DE42 4265 0150 1040 0867 44
Kod SWIFT (BIC): WELADED1REK
Dla uniknięcia nieporozumień dokładne dane do dokonania przelewu są one podane poniżej:
Beneficjent: Jerzy Sznerski
Nazwa Banku: Sparkasse Vest Recklinghausen
Adres Banku: Stimbergstrasse 117, D-45739 Oer-Erkenschwick
Numer Konta (IBAN): DE42 4265 0150 1040 0867 44
Kod SWIFT (BIC): WELADED1REK
W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

§5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.anlen.pl lub listownie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. Rechnung – faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Jerzy Sznerski, Stimbergstr. 209, D-45739 Oer-Erkenschwick, Niemcy lub na adres e-mail: kontakt@anlen.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
⁕Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży
⁕Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Towar powinien być zwrócony na adres:
Jerzy Sznerski, Stimbergstr. 209, D-45739 Oer-Erkenschwick, Niemcy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

§7 Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu.  Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.